بخش آفتاب:

بخش آفتاب (بخش داخلي- جراحي) واقع در طبقه دوم بيمارستان سلامت فردا شامل هشت اتاق و نوزده تخت مي باشد. اتاق هاي موجود در بخش شامل يك اتاق ايزوله و چهار اتاق دو تخته و دو اتاق چهار تخته مي باشد.

همچنين دو اتاق جهت بيماران صرع تجهيز شده است كه داراي دو مانيتور LTM و دو دوربين مي باشد.

علاوه بر كيس هاي داخلي، كيس هاي جراحي از قبيل تومور مغزي، تومور هيپوفيز و كيست مغزي و همچنين لافيكتومي و ابدومينوپلاستي و ماموپلاستي و ..... بستري و جراحي مي شوند.

 

رئيس بخش: دكتر پيروزبخت

سرپرستار: خانم سيده حميده موسوي

شماره داخلي: 210