بخش اورژانس داراي شش تخت تحت نظر مي باشد كه هر 6 تخت داراي مانيتور براي پايش وضعيت قلبي بيمار و همچنين داراي ساكشن و اكسيژن سانترال مي باشد، يك اتاق ايزوله عفوني بانضمام يك عدد اتاق پيش ورودي جهت پوشيدن و در آوردن و ساير حفاظت فردي موجود مي باشد. اتاق ايزوله كه داراي سيستم مانيتورينگ قلبي بانضمام ساكشن و اكسيژن سانترال مي باشد. سرويس بهداشتي مجزا در اتاق موجود است.

اتاق ترياژ در ورودي درب اورژانس واقع شده به صورتيكه پرستار ترياژ به ورود بيماران نظارت دقيق و كامل دارند.

در محل پذيرش اورژانس، منشي بخش مستقر مي باشد كه وظيفه پذيرش و ترخيص بيمار اورژانس را به عهده دارند.

اورژانس شامل يك اتاق عمل سرپايي است كه عمل هاي اورژانس شامل سوچور در آن انجام مي گردد.

 اتاق گچ گيري نيز در اورژانس موجود مي باشد كه براي انجام آتل گيري، گچ گيري و پانسمان استفاده مي گردد.

يك اتاق CPR با دو ورودي مجزا كه يكي از ترياژ و ديگري از تحت نظر و اتاق معاينه دسترسي سريع دارند در بخش اورژانس وجود دارد كه در آن علاوه بر دو عدد مانيتور پايش عملكرد قلبي بيمار، ساكشن و اكسيژن پرتابل، ترالي كد CPR و دستگاه DC شوك وجود دارد.

اتاق معاينه پزشك در بخش اورژانس از اتاق ترياژ، CPR و تحت نظر دسترسي مناسب دارد. در صورت نياز به سرم تراپي يا تحت نظر گرفتن بيمار از درب قسمت تحت نظر بيمار منتقل به بخش تحت نظر مي گردند و مورد مراقبت قرار مي گيرد.

رئيس بخش: دکتر جوادی

سرپرستار: خانم زهرا حقیقی جو

شماره داخلي بخش: 523- 524