متخصص پاتولوژي

دكتر حميد اخياني

متخصص پاتولوژي

دكتر مشايخي

متخصص پاتولوژي

دكتر كاظمي نژاد

متخصص پاتولوژي

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید