متخصص علوم آزمایشگاهی

دکتر محمود یعقوبی

متخصص علوم آزمایشگاهی

دکتر حمید اخیانی

متخصص علوم آزمایشگاهی

دکتر بهرنگ کاظمی نژاد

متخصص علوم آزمایشگاهی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید