متخصص جراحی عمومی

دکتر محمد سعید جوادی

متخصص جراحی عمومی

دکتر بهرام کیانی نژاد

متخصص جراحی عمومی

دکتر مهدی هاشم زاده

متخصص جراحی عمومی

دکتر یاسمن شریعتی

متخصص جراحی عمومی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید