متخصص جراحی ارتوپدی

دكترذبيح اله حسن زاده

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترمسعود صابري

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترمحمد علي عنايت الهي

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترعباس بهراد

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترحميدرضا دهقاني

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر كاوس وزيري

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر كوروش فاتح دارياني

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر منصور سروش

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر محمد جعفر بيگلو

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر محسن رداني پور

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر محمدرضا فياض

متخصص جراحی ارتوپدی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید